Lomauttaminen

Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä siten, että työsuhde pysyy voimassa.

Lomautuksissa on kaksi vaihtoehtoa: yksipuolinen lomautus ja sopimuslomautus. Yksipuolisen lomautuksen edellytyksenä on tuotannollinen tai taloudellinen irtisanomisperuste. Lyhytaikaisen lomauttamisen mahdollistaa myös tilapäinen, arviolta korkeintaan 90 päivää kestävä työn tarjoamisedellytysten vähentyminen, missä lisäedellytyksenä on se, ettei muuta sopivaa työtä tai koulutusta kyetä kohtuudella järjestämään.

Sopimuslomautuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat lomauttamisesta, jonka tulee olla määräaikainen. Osapuolten tulee olla yksimielisiä lomauttamisen tarpeesta työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi, ja myös siitä, kuinka pitkäaikaista lomautusta työnantajan toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää. Sopimuslomautusta toteutettaessa on syytä huomioida työntekijän lomautuksen aikainen työttömyysturva ja siihen liittyvät riskitekijät.

Työnantajan on käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Selvityksen antamisen jälkeen työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. Yhteistoimintalain alaisissa yrityksissä lomautusasia on käsiteltävä yt-neuvottelussa. Työntekijälle on viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista annettava lomautusilmoitus, josta käy ilmi ainakin lomautuksen peruste, alkamisaika ja kesto tai arvioitava kesto. Ilmoitus on myös annettava tiedoksi työntekijöiden edustajalle. Myös työvoimaviranomaisille on tehtävä ilmoitus, jos lomautus koskee vähintään kymmentä työntekijää.

Muuta huomattavaa lomautuksessa ovat määräaikaisia työntekijöitä ja luottamusmiehiä koskevat erityissäännökset, työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus lomautuspäätöksiä tehtäessä, sekä työehtosopimuksen mahdolliset lomautusta koskevat määräykset.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • työsopimus
  • lomautusasiat
  • yt-lain mukaiset asiat
  • irtisanomisilmoitus
  • työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinta
  • riitaisuuksien selvittäminen
  • irtisanomisista johtuva oikeudenkäynti
  • työturvallisuuteen liittyvä riita ja oikeudenkäynti
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.