Irtaimen kauppa ja kauppalaki

Irtaimen omaisuuden kauppaa koskevat säännökset löytyvät kauppalaista. Kauppalaki on ensisijaisesti sovellettava laki silloin, kun molemmat sopimusosapuolet ovat joko elinkeinonharjoittajia tai yksityishenkilöitä. Elinkeinonharjoittajan ja yksityishenkilön välisissä kaupoissa sovelletaan ensisijaisesti kuluttajansuojalakia. Kuluttajansuojalaissa on säännökset muun muassa tavaran virheestä, markkinoinnista ja etämyynnistä. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä riitoja käsitellevät pääsääntöisesti kuluttajaoikeusneuvojat ja kuluttajariitalautakunta.

Tavaran on sovelluttava sen tavalliseen käyttötarkoitukseen ja myyjän tiedossa olleeseen ostajan erityiseen käyttötarkoitukseen. Sen on myös vastattava myyjän antamia kaupan kannalta merkityksellisiä tietoja. Vaikka tavara olisi myyty "sellaisena kuin se on" tai vastaavaa varaumaa käyttäen, ei sen kunto saa poiketa olennaisesti siitä, mitä ostajalla on perusteltua aihetta olettaa hinta ja olosuhteet huomioiden. Lisäksi myyjä on näissäkin tapauksissa velvollinen antamaan tiedossaan olevat olennaiset kaupan kannalta merkitykselliset tavaran ominaisuuksiin tai käyttöön liittyvät seikat.

Mainituista vaatimuksista poikkeaminen merkitsee, että tavarassa on virhe. Tavaran virhe voi olla myös ns. oikeudellinen virhe, millä tarkoitetaan sitä, että tavaraan kohdistuu kolmannen osapuolen oikeus kuten omistus-, pantti- tai muu oikeus, josta ostaja ei ole ollut tietoinen.

Virheen seuraamuksia ovat ensisijaisesti virheen korjaaminen tai uusi toimitus ja toissijaisesti hinnanalennus ja tietyissä tilanteissa kaupan purku. Ostajalla on myös oikeus vahingonkorvaukseen välittömistä vahingoista, ellei myyjä pysty osoittamaan, että virhe johtuu odottamattomasta esteestä, jonka seurauksia hän ei olisi kohtuudella voinut välttää. Ostajalla on oikeus korvaukseen myös tietyistä välillisistä vahingoista, jotka johtuvat huolimattomuudesta myyjän puolella. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotannon keskeytymisestä aiheutunut vahinko, muun tavaran vahingoittumisesta aiheutunut vahinko tai tulonmenetys liittyen kolmannen kanssa tehtyyn sopimukseen. Ostaja ei kuitenkaan saa vedota tiedossaan olleeseen virheeseen. Myös ennakkotarkastuksen laiminlyönti poistaa virhevastuun. Ostajan on reklamoitava virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hänen olisi pitänyt havaita virhe.

Ostajan velvollisuutena on myötävaikuttaa kauppaan niin, että myyjä voi täyttää sopimuksen, noutaa tai vastaanottaa tavara ja maksaa kauppahinta. Ostajan sopimusrikkomustapauksissa myyjällä on yleensä oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua korkoineen ja vahingonkorvausta. Määrätyin edellytyksin myyjällä on oikeus myös purkaa kauppa.

Aventura Legal Oy

Varatuomari Hannu Joensuu
Oikeustieteen maisteri Teemu Joensuu

Kemi - Alajärvi

Puh. 050 - 65 321

laki@aven.fi

Palvelumme

  • kauppakirja
  • kauppakirjan tulkinta
  • reklamaatio
  • vaatimusten esittäminen
  • luovutustilanne
  • riidan ratkaisu
  • oikeudenkäynti
  • maksuton lakineuvontapalvelu vastauspalvelunumerossa 040 1366 433 maanantaista perjantaihin klo 9-11 Voit lähettää meille kysymyksesi myös yhteydenottolomakkeella.